Regulamin

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
„WNĘTRZE ROKU - TRZECIA EDYCJA”

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu „Wnętrze Roku – Trzecia edycja” jest spółka Pfleiderer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000247423.

 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu i trwa od dnia 15.11.2023 r. (start Konkursu) do dnia 15.02.2023 r. (Zakończenie Konkursu). Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.03.2023 r.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny, w tym w szczególności dotyczącej kwestii harmonogramu lub poszczególnych etapów Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Szczegóły dotyczące przebiegu Konkursu oraz harmonogramu zamieszczone zostaną na dedykowanej stronie internetowej Konkursu (dostępnej pod adresem: www.wnetrzeroku.pl), w mediach społecznościowych, prasie branżowej i specjalistycznej, jak również korespondencji Organizatora z zaproszeniem do Konkursu.

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest zakładem wzajemnym ani grą losową, w szczególności loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2. Podstawowe definicje.

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Formularz zgłoszeniowy” – dokument opublikowany na stronie Konkursu (zawierający co najmniej nazwę i dane projektu tj. kategorię, typ obiektu, nazwę obiektu, jego adres, produkty użyte w realizacji lub wizualizacji pochodzących z oferty produktowej Pfleiderer i kolekcji Mood Stories i Mood Stories Comfort Collection) stosowany przez Organizatora w procedurze zgłoszenia do udziału w Konkursie, wypełniany przez Uczestników, który ma na celu zadeklarowanie chęci uczestnictwa, jak również służący przekazaniu podstawowych informacji na temat podmiotów zgłaszających się do Konkursu, jak i na temat zgłaszanego Projektu.

 2. Konkurs” – konkurs „Wnętrze Roku – Trzecia Edycja” skierowany do projektantów, architektów wnętrz, biur projektowych, inwestorów, wykonawców i studentów IV i V roku kierunków wnętrzarskich.

 3. Laureat” lub „Zwycięzca” – Uczestnik będący autorem nagrodzonej Realizacji Obiektowej lub Projektu.

 4. Media Pfleiderer” – media należące lub prowadzone w imieniu Pfleiderer, w tym: kanały Social Media, kanał YouTube, strona internetowa Pfleiderer, dedykowana strona Konkursu.

 5. Nagroda” – towar lub usługa przyznana Zwycięzcy.

 6. Organizator” lub „Spółka” – spółka pod firmą Pfleiderer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000247423, kapitał zakładowy: 929 005 000,00 PLN w pełni opłacony, NIP: 719-150-39-73.

 7. Realizacja Obiektowa” i „Projekt lub wizualizacja” – obiekt, który został zrealizowany przy zastosowaniu produktów Pfleiderer i dekorów z kolekcji Mood Stories i Mood Stories Comfort Collection, w pełni ukończony (tj. po odbiorze końcowym) po 01.01.2020 r., jak również wizualizacja obiektu, będącego w fazie projektowej lub stanowiący jedynie wizualizację wnętrza z użyciem produktów Pfleiderer.

 8. RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 9. Strona internetowa Konkurs” – serwis internetowy zamieszczony pod adresem: www.wnetrzeroku.pl

 10. Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która zadeklaruje udział w Konkursie, wypełniając w sposób kompletny Formularz zgłoszeniowy. Uczestnikami mogą być architekci wnętrz, projektanci, biura projektowe oraz pozostałe podmioty zaangażowane w proces budowy (inwestorzy lub wykonawcy) oraz studenci IV i V roku kierunków wnętrzarskich.

§3. Uczestnicy. Zasady udziału w konkursie.

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.

 2. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowej rejestracji uczestnictwa na Stronie internetowej Konkursu i nadeślą zgłoszenie za pomocą Formularza zgłoszeniowego, w którym zaprezentują Realizację Obiektową i / lub Projekt lub wizualizację.

 3. Realizacje Obiektowe lub Projekty i Wizualizacje są zgłaszane w ośmiu kategoriach:

  1. Wnętrza hotelowe” – hotele, pensjonaty, aparthotele;

  2. Opieka zdrowotna” – szpitale, hospicja, sanatoria, apteki, przychodnie;

  3. Wnętrza biurowe”;

  4. Budynki edukacji zbiorowej” – przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe;

  5. Wnętrza HORECA” – restauracje, bary, puby;

  6. Wnętrza mieszkalne” - salony, pokoje dziecięce, łazienki, kuchnie, pokoje dzienne;

  7. Strefa kuchenna”- wnętrza kuchni w których zastosowano blaty cienkie: Duropal Compact i/ lub UltraFit.

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę realizacji lub projektów i wizualizacji, niezależnie od wybranej kategorii konkursowej.

§4. Zasady zgłoszeń do Konkursu.

 1. Organizator udostępnia informacje o uczestnictwie w Konkursie oraz o sposobie składania zgłoszeń poprzez stronę internetową Konkursu, jak również inne kanały komunikacji i działania promocyjne.

 2. Konkurs odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem (ramy czasowe):

  1. Rozpoczęcie (start) Konkursu: 15.11.2023 r.;

  2. Komunikacja Konkursu: 15.11.2023 r.- 10.02.2024 r.;

  3. Zakończenie Konkursu: 15.02.2024 r.;

  4. Obrady Jury i wyłonienie Zwycięzców: 27.02.2024 r.- 12.03.2024 r.;

  5. Ogłoszenie wyników: 15.03.2024 r.;

  6. Przekazanie Nagród: do 06.2024 r.

 3. Uczestnik deklaruje chęć udziału w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Konkursu zgodnie z przekazaną instrukcją, do którego dołączy fotografie Realizacji Obiektowej lub Projektu i Wizualizacji w wymaganej ilości i formacie.

 4. Uczestnik Konkursu wypełniając i przesyłając Formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania zgłoszonych realizacji na potrzeby Konkursu (§ 8).

 5. Uczestnicy Konkursu składając Formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii Realizacji Obiektowych lub Projektu i Wizualizacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i każdą inną znaną przez Organizatora techniką oraz na upowszechnianie fotografii Realizacji Obiektowej lub Projektu i Wizualizacji poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie lub odtworzenie, w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz wyłącznie w celach promocyjnych.

 6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż posiada prawo autorskie do Realizacji Obiektowych, Projektów i Wizualizacji, potrzebne licencje lub zgody na ich udostępnianie, a także że ich publikacja nie narusza praw osób trzecich.

§5. Przebieg Konkursu.

 1. Zgłoszone Realizacje Obiektowe, Projekty i Wizualizacje podlegać będą ocenie zespołu ekspertów (Jury”) powołanego przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

 2. Skład Jury stanowić będą reprezentanci różnorodnych dziedzin, w tym w szczególności architektury, biznesu, trendów, nieruchomości oraz środowisk akademickich.

 3. Spośród przedstawionych przez Uczestników zgłoszeń we wszystkich kategoriach, o których mowa w § 3 ustępie 3 powyżej, Jury wybierze 3 (trzy) najlepsze ich zdaniem Realizacje Obiektowe lub Projekty i Wizualizacje (Zwycięzcy), którym zostaną przyznane nagrody („Nagrody Główne”).

Wybór Zwycięzców przez Jury odbędzie się w oparciu o: (i) kryteria jakościowe, (ii) ilość i rodzaj zastosowanych produktów pochodzących z oferty Pfleiderer, (iii) estetykę, (iv) design, (v) poziom zaawansowania technologicznego i innowacyjności.

 1. W kategorii konkursowej „Strefa kuchenna”, o której mowa w § 3 ustępie 3 lit. g) powyżej, Jury wyróżni ponadto jedną Realizację Obiektową, Projekt lub Wizualizację, którą cechować będzie zastosowanie cienkich blatów Duropal Compact i / lub UltraFit, wysoka jakość lub poziom artystyczny (,,Wyróżnienie").

 2. Organizator Konkursu przewiduje jednocześnie nagrodę specjalną, która zostanie przyznana 1 (jednemu) Projektowi lub Wizualizacji dla studenta IV lub V roku kierunku powiązanego z projektowaniem / wnętrzarstwem („Tytuł Young Designer”).

 3. Niezależnie od powyższego Organizator przyzna dodatkową nagrodę dla pierwszych 150 (stu pięćdziesięciu) zarejestrowanych użytkowników na stronie internetowej Konkursu, którzy zgłoszą Realizację Obiektową, Projekt i Wizualizację poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego („Nagroda za rejestrację”).

 4. Szczegółowe dane na temat Konkurs oraz informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu.

§6. Nagrody.

 1. Wysokości Nagród Głównych wynoszą:

  1. Zwycięzca I miejsca otrzyma 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100), gwarantowaną publikację Realizacji Obiektowej, Projektu lub Wizualizacji w mediach branżowych, udział w organizowanej przez Organizatora Akademii Biznesu Pfleiderer, szeroki „Pakiet wsparcia i rozwoju marki” w postaci: 180 (stu osiemdziesięciu) min. konsultacji online z przedstawicielem agencji PLN Design Group i profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz utworzeniu profesjonalnego profilu na platformie Woodlove.to wraz ze specjalnym oznaczeniem profilu jako Laureata Konkursu, udział w warsztatach tworzenia nowej kolekcji oraz zestaw materiałów wzorniczych Pfleiderer.

  2. Zwycięzca II miejsca otrzyma 7.000,00 PLN (siedem tysięcy złotych 00/100), gwarantowaną publikację Realizacji Obiektowej, Projektu lub Wizualizacji w mediach branżowych, udział w organizowanej przez Organizatora Akademii Biznesu Pfleiderer, szeroki „Pakiet wsparcia i rozwoju marki” w postaci: 180 (stu osiemdziesięciu) min. konsultacji online z przedstawicielem agencji PLN Design Group i profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz utworzeniu profesjonalnego profilu na platformie Woodlove.to wraz ze specjalnym oznaczeniem profilu jako Laureata Konkursu, udział w warsztatach tworzenia nowej kolekcji oraz zestaw materiałów wzorniczych Pfleiderer.

  3. Zwycięzca III miejsca otrzyma 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100), gwarantowaną publikację Realizacji Obiektowej, Projektu lub Wizualizacji w mediach branżowych, udział w organizowanej przez Organizatora Akademii Biznesu Pfleiderer, szeroki „Pakiet wsparcia i rozwoju marki” w postaci: 180 (stu osiemdziesięciu) min. konsultacji online z przedstawicielem agencji PLN Design Group i profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz utworzeniu profesjonalnego profilu na platformie Woodlove.to wraz ze specjalnym oznaczeniem profilu jako Laureata Konkursu, udział w warsztatach tworzenia nowej kolekcji oraz zestaw materiałów wzorniczych Pfleiderer.

  4. Nagrodę „Wyróżnienia” w kategorii „Strefa kuchenna” stanowi nagroda finansowa w wysokości 3.000 PLN (trzech tysięcy złotych 00/100), gwarantowana publikacja Realizacji Obiektowej, Projektu lub Wizualizacji w mediach branżowych, udział w organizowanej przez Organizatora Akademii Biznesu Pfleiderer, szeroki „Pakiet wsparcia i rozwoju marki” w postaci: 180 (stu osiemdziesięciu) min. konsultacji online z przedstawicielem agencji PLN Design Group i profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz utworzeniu profesjonalnego profilu na platformie Woodlove.to wraz ze specjalnym oznaczeniem profilu jako Laureata Konkursu, udział w warsztatach tworzenia nowej kolekcji oraz zestaw materiałów wzorniczych Pfleiderer.

  5. Nagrodę specjalną „Tytuł Young Designer” stanowi nagroda finansowa w wysokości 2.500 PLN (dwóch tysięcy pięciuset złotych 00/100), „Pakiet wsparcia i rozwoju w stworzeniu marki” w postaci 90 (dziewięćdziesięciu) min. konsultacji online z przedstawicielem agencji PLN Design Group, udział w warsztatach tworzenia nowej kolekcji oraz zestaw materiałów wzorniczych Pfleiderer.

 2. Nagrodę za rejestrację, o której mowa w § 5 ustępie 6 powyżej, stanowić będzie komplet materiałów wzorniczych w postaci MoodBox, w którym znajduje się wzornik listkowy płyt i laminatów HPL kolekcji Mood Stories Comfort Collection, wzornik blatów i ścianek przyblatowych oraz wzornik kolekcji HDF lakierowany.

Nagroda jest jednorazowa, co oznacza, iż jeden Uczestnik (zarejestrowany użytkownik), który spełni wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem, może otrzymać wyłączenie jeden komplet wzorników (niezależnie od ilości zgłoszeń lub rejestracji).

 1. Szczegółowa ilość i rodzaj nagród zostaną również podane na stronie internetowej Konkursu.

 2. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (nagrody) uzyskanej przez zwycięskiego Uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Element pieniężny nagrody zostanie w związku z tym przeznaczony, w odpowiedniej części, na uiszczenie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z przyznanej nagrody pieniężnej należnej kwoty zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu Uczestnika należny podatek dochodowy z tytułu wygranej.

 3. Koszt dostarczenia Nagrody, nagrody za Wyróżnienie, Nagrody specjalnej i Nagrody za rejestrację pozostaje po stronie Organizatora.

 4. Nagroda:

 1. która nie zostanie odebrana przez zwycięzcę Konkursu,

 2. której odbioru zwycięzca Konkursu odmówił,

 3. której potwierdzenia odbioru Zwycięzca Konkursu odmówił,

przepada.

§7. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub dotyczące przyznanych Nagród należy przesyłać Organizatorowi za pośrednictwem spółki Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. (adres: ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów) na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 3. Reklamacje mogą być również przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: wnetrzeroku@pfleiderer.pl przy zachowaniu terminu, o którym mowa w ustępie 2 powyżej.

 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 5. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane.

 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§8. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Pfleiderer Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@pfleiderer.pl.

 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, w tym identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby) publicznego podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora i mediach społecznościach.

 3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ustępie 11 poniżej, jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie Jury konkursowe.

 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO.

 7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług).

 9. Dane Uczestnika będą przekazywane innym odbiorcom: Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. z siedziba w Wieruszowie, ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów (w celu rozpatrywania reklamacji i przygotowywania przesyłek) oraz podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną dla Konkursu i firmom kurierskim, Partnerom medialnym konkursu tj. Cad Projekt K&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 10. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres uczestnictwa w Konkursie. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez podmiot, o którym mowa w ustępie 11 do momentu cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 11. W trakcie zgłoszenia na Stronie internetowej Konkursu Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od:

 1. CAD Projekt K&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000637767;

informacji handlowych, w tym z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, tzw. automatycznych systemów wywołujących oraz środków komunikacji elektronicznej oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez ww. podmioty danych osobowych we własnych celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania. W tym zakresie ww. podmioty będą administratorem danych osobowych. Udzielona zgoda może zostać cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla każdego ze wskazanych podmiotów zgoda może zostać udzielona i wycofana osobno.

§9. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, bądź w przypadku nagród już przekazanych - domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.

 3. Zasady Konkursu określa Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej Konkursu.